Copyright

Op de vormgeving van deze site rust auteursrecht. Het is niet toegestaan om tekeningen van deze site te kopiëren of over te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers. Voor gebruik van de inhoud van deze site geldt de Creative Commons License. Onder de hierin genoemde voorwaarden mogen derden inhoudelijk materiaal waaronder teksten, audio- en beeldmateriaal overnemen. Maar alleen met bronvermelding, niet voor commercieel gebruik en met uitzondering van geciteerde teksten waarop auteursrechten rusten, waaronder alle uitzendingen van de VPRO, artikelen van de VPRO-Gids en al het beeldmateriaal waarvan de beeldrechten in het bijschrift of onderschrift zijn toegeschreven aan anderen dan mijzelf. Voor de inhoudelijke invulling van deze site heb ik alle mogelijke moeite gedaan om rechtenvrij materiaal te gebruiken of toestemming te verkrijgen van de rechthebbenden. Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.

This site is copyrighted. It is not allowed to copy or use drawings from this site without explicit permission from the creators. Concerning the use of content from this site, the Creative Commons License applies. Under the conditions stated herein, third parties may use content material including texts, audio and photographs. But only when attributed, not for commercial purposes and with the exception of audio and texts that are subject to copyright, including all broadcasts owned by the VPRO, articles from the VPRO-Gids and all visual material that is attributed in the caption to others than myself. For the content of this site, I have made every effort to use copyright free material or to obtain permission from the owners. Should I have overlooked something, please contact me.